Palestyna (Autonomia Palestyńska), dziś obchodzisz Święto narodowe! EDIT życzy Ci wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
1970 - 2070: bank-holidays.com brings together a century's data (either archived or projected). With our Corporate alerts service, stay in tune! A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Katolicyzm : Ta strona informuje o świętach i uroczystościach religijnych na całym świecie w trakcie bieżących 2 miesięcy


Nazwa Data typu więcej
Wszystkich Świętych**piątek 1 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych**piątek 1 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychpiątek 1 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**piątek 1 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Dzień Zaduszny (kliknij)*sobota 2 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 4 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*sobota 9 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Œwięto Marcina (tylko w Ourense)poniedziałek 11 listopada, 2019Katolicyzm 
view more
Św. Saturnina (tylko w Pamplona)piątek 29 listopada, 2019Katolicyzm 
view more

Wszystkich Świętych -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
piątek 1 listopada, 2019

Katolicyzm :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
niedziela 1 listopada, 2020

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Zaduszny (kliknij) -
poniedziałek 2 listopada, 2020

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 4 listopada, 2019

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
sobota 9 listopada, 2019

Katolicyzm : City of Madrid only


Œwięto Marcina (tylko w Ourense) -
środa 11 listopada, 2020

Katolicyzm :


Św. Saturnina (tylko w Pamplona) -
piątek 29 listopada, 2019

Katolicyzm :