flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Święta i uroczystości na świecie

Katolicyzm : Święta i uroczystości religijne

Nazwa Data typu więcej
Wszystkich Świętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłychśroda 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe)**środa 1 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Dzień Zaduszny (kliknij)*czwartek 2 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek)**poniedziałek 6 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie)*czwartek 9 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Œwięto Marcina (tylko w Ourense)sobota 11 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
Św. Saturnina (tylko w Pamplona)środa 29 listopada, 2017Katolicyzm 
view more
St Ansanus**piątek 1 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano)czwartek 7 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
Niepokalane Poczęcie**piątek 8 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
komunalnych wakacyjnych (w niektórych miastach)**piątek 8 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
Saint Thomasczwartek 21 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
Boże Narodzenieponiedziałek 25 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
Sveti Stijepanwtorek 26 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more
opcjonalne wakacje**wtorek 26 grudnia, 2017Katolicyzm 
view more

Wszystkich Świętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Wiekszoœć sklepów jest pozamykana Dzień teraz honoruje wszystkich świętych Kościoła, nawet tych, którzy nie wiadomo po imieniu. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych wystąpił w dniu 13 maja 609 (C.E.), kiedy Bonifacy IV przyjął Panteon w darze od cesarza Fokasa. Bonifacy zadedykował ją jako kościół Santa Maria Rotonda na cześć Najświętszej Dziewicy i wszystkich męczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), festiwal został poszerzony o wszystkie świętych i kaplicę w St. Kościół Piotra został odpowiednio dedykowany. Papież Grzegorz IV oficjalnie wyznaczony dzień w 837-ta (World Book Encyclopedia)


Wszystkich Œwiętych -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : Baden-Würtenberg, Bavaria, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland and Thüringen tylko Œwięto ku czci wszystkich koœcielnych œwietych, nawet tych nieznanych z imienia. Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r.


Dzień Wszystkich Œwiętych/Œwięto Zmarłych -
środa 1 listopada, 2017

Katolicyzm :


Œwięto religijne (nie jest to œwięto narodowe) -
czwartek 1 listopada, 2018

Katolicyzm : All Saints Day observed by the Catholic community only


Dzień Zaduszny (kliknij) -
piątek 2 listopada, 2018

Katolicyzm : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin América. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.


Wszystkich Œwiętych (dzień wolny od pracy przeniesiony na poniedziałek) -
poniedziałek 6 listopada, 2017

Katolicyzm : Œwięto wszystkich koœcielnych œwiętych, nawet tych nieznanych z imienia Pierwszy Dzieñ Wszystkich Œwiêtych mia³ miejsce 13 maja 609 r., kiedy to papie¿ Bonifacy IV œwiêci³ Panteon (podarunek Cesarza Fokasa) i przemianowa³ na koœció³ Marii Panny na czeœæ Œwiêtej Dziewicy i wszystkich mêczenników. Podczas panowania Grzegorza IV (731-741), œwiêto to objê³o wszystkich œwiêtych, którym to zadedykowano nastêpnie kaplicê w koœciele œw. Piotra. Papie¿ Grzegorz IV oficjalnie og³osi³ ten dzieñ œwiêtem w 835 r. (World Book Encyclopedia)


Święto Marii Panny Almudeny (tylko w Madrycie) -
czwartek 9 listopada, 2017

Katolicyzm : City of Madrid only


Œwięto Marcina (tylko w Ourense) -
niedziela 11 listopada, 2018

Katolicyzm :


Św. Saturnina (tylko w Pamplona) -
środa 29 listopada, 2017

Katolicyzm :


St Ansanus -
piątek 1 grudnia, 2017

Katolicyzm : Ego legenda stwierdza, że urodził się z rodu rzymskiego w III wieku. Podczas gdy wcišż dziecko Ansanus potajemnie został ochrzczony przez jego pielęgniarka Maxima (czczona jako St. Maxima Rzymu) i potajemnie został wychowany jako chrzeœcijanin. Ansanus otwarcie oœwiadczył jego wiary chrzeœcijańskiej podczas przeœladowań Dioklecjana, kiedy miał dziewiętnaœcie lat życia. Zgodnie z tradycjš St. Ansanus głosił Ewangelię w Bagnoregio (wtedy Bagnorea) i koœcioła Santa Maria delle Carceri poza bramy Alban mówiono, że zostały zbudowane powyżej z więzienia, w którym był on ograniczony. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Dzień Św. Ambrozego (tylko w Milano) -
czwartek 7 grudnia, 2017

Katolicyzm :


Niepokalane Poczęcie -
piątek 8 grudnia, 2017

Katolicyzm : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin. Dogma according to which Mary, in the first instance of her conception, was preserved exempt from all stain of original sin.


Komunalnych wakacyjnych (w niektórych miastach) -
piątek 8 grudnia, 2017

Katolicyzm : Nossa Senhora da Imaculada Conceiçăo (Niepokalanego Poczęcia Najœwiętszej Marii Panny) Alegrete, Arroio Grande, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Osório, Passo Fundo, Santa Maria, Santiago, Săo Jerônimo, Săo Leopoldo, Sapucaia do Sul.


Saint Thomas -
czwartek 21 grudnia, 2017

Katolicyzm :


Boże Narodzenie -
poniedziałek 25 grudnia, 2017

Katolicyzm :


Sveti Stijepan -
wtorek 26 grudnia, 2017

Katolicyzm :


Opcjonalne wakacje -
wtorek 26 grudnia, 2017

Katolicyzm : Boxing Day Christian community only